Video Louise Bourgeois por Tcherassi 2

(Francia, 1911 – 2010)