Video Yves Klein por Tcherassi

(Francia, 1928 - 1962)